algemene voorwaarden www.indhira.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.indhira.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Indhira . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indhira is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Indhira.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Indhira te mogen claimen of te veronderstellen.

Indhira streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.indhira.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Indhira aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.indhira.nl op deze pagina. ALGEMENE VOORWAARDEN Praktijk: Wanneer u een afspraak maakt voor een massage, healing, praktijkconsult of deelname aan cursus of workshop, is dat niet vrijblijvend, maar reken ik erop dat u ook daadwerkelijk de door u gereserveerde tijd en behandeling afneemt. Bij afspraken op locatie worden buiten de door Indhira vastgestelde tarieven, ook de kosten van kilometervergoedingen conform huidige tarieven meegerekend. Wanneer u verhinderd bent, kunt u dit uiterlijk 12 uur voor afgesproken tijdstip doorgeven. Wanneer u niet op de door u gemaakte afspraak verschijnt, zonder afmelden, betaalt u het volledige bedrag conform afspraak. workshops/cursussen; Deelname aan workshop of cursus is pas definitief, nadat volledige betaling is voldaan. Uitzondering hierop zijn afspraken gemaakt met docent voor eventuele betalingsregeling. Het is niet mogelijk om restitutie lesgeld terug te krijgen voor niet volgen van lessen. Massages: De lichaamsbehandelingen van Indhira zijn ontgiftend, preventief, ontspannend en ondersteunend bedoeld. Voorafgaande van de behandelingen zal er ook een intakegesprek plaatsvinden. Als ik het als therapeut in geval van contra-indicaties niet verstandig vind om u te behandelen, verwijs ik u ten alle tijden door naar uw eigen behandelend arts. De behandelingen worden met respect naar u toe gegeven en Indhira houdt rekening met de door u aangegeven grenzen. Indhira rekent erop dat u ook haar grenzen respecteert. Oneerbare oorstellen worden niet getolereerd.